Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie – wszczęcie postępowania – „Budowa elektrowni słonecznej (…) dz nr 1/7 Czerniewo”

Trąbki Wielkie, dnia 17.08.2020 r.

OŚ.6220.10.0.2020

Zawiadomienie – obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1,  art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MG SOLAR 6 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27 28-300 Jędrzejów reprezentowanej przez pełnomocnika Piotra Czajkowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Czerniewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 1/7 obręb Czerniewo a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora  oraz załącznikami do wniosku, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, w godzinach pracy urzędu.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

            Wnioskowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 54  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839)

            Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

zamieszczono 17.08.2020 r.

Z-ca Wójta

Jan Wiczling

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. pełnomocnik: Piotr Czajkowski,
  2. inwestor: MG SOLAR 6 Sp. z o.o., Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów
  3. Strony postępowania: poprzez obwieszczenie
  4. a/a

Accessibility