Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zamówienia publiczne

POSTĘPOWANIA GMINY TRĄBKI WIELKIE WSZCZĘTE W 2021R. PROWADZONE SĄ PRZY UŻYCIU
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

Wszelka dokumentacja ogłoszonych postępowań przetargowych tj: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia, dokumentacja projektowa i techniczna oraz inne załączniki znajdują się  na stronie prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/trabkiw_ug/proceedings,
za pośrednictwem, której Wykonawca składa również zapytania i przesyła OFERTĘ wraz z wymaganiami SWZ.

ZAPYTANIE OFERTOWE na transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trąbki Wielkie na lata 2021-2032”

ZAPYTANIE OFERTOWE
na transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych w ramach
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Trąbki Wielkie na lata 2021-2032”

 

Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie opracowania przedmiaru robót remontowych, kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia na remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 19 na wyodrębnionych częściach budynku i usunięcia skutków przecieków w pomieszczeniach szkoły oraz pełnienie nadzory inwestorskiego nad wskazanymi robotami remontowymi

Zapytanie cenowe na
wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie opracowania przedmiaru robót remontowych, kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia na remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 19 na wyodrębnionych częściach budynku i usunięcia skutków przecieków w pomieszczeniach szkoły oraz pełnienie nadzory inwestorskiego nad wskazanymi robotami remontowymi.

 

Przetarg na dostawę laptopów do nauki zdalnej dla uczniów

Numer postępowania: ZP 271.13.2020

Wójt Gminy Trąbki Wielkie oglasza przetarg:

„Dostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Trąbki Wielkie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach
”, Projekt grantowy pn Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty – 07.01.2021

informacja z otwarcia ofert – 22.12.2020r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 16.12.2020

odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ – 16.12.2020

odpowiedzi na zapytania-14.12.2020

ogłoszenie 09.12.2020

siwz 09.12.2020

załączniki do SIWZ 09.12.2020

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Postępowanie ZP.271.14.2020

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza przetarg
pn: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”.

 

Postępowanie i dokumenty z postępowania są dostępne na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/402927

Accessibility