Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w Czerniewie

Trąbki Wielkie, 17.08.2020 r.
WZP.PP.6733.8.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam

na wniosek JWD DEVELOPMENT SP. Z O.O., wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.8.2020 z dnia 17.08.2020 r. polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 134 położonej w obrębie geodezyjnym Czerniewo, gmina Trąbki Wielkie.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie,
ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel. 512 006 376 w godz. 9.00-15.00.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Trąbki Wielkie w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej urzędu Gminy Trąbki Wielkie zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie – w/m;
2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;
3. Sołtys miejscowości Czerniewo;
4. a/a

Accessibility