Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK ZGKIM: Mariusz Gajdamowicz

 


STAN WODOMIERZA:


W razie awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej proszę kontaktować się pod nr telefonu:
608-070-122OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich informuje, że w dniu 30.07.2021 r. ogłoszona została decyzja Nr GD.RZT.70.156.21.2021/D.JM z dnia 30.07.2021 r. Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trąbki Wielkie na okres 3 lat.

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 2028) i przepisami wykonawczymi tej ustawy – Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 luty 2018 r. w sprawie określenie taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). Taryfa obowiązuje od 9 sierpnia 2022 r.

Od dnia 9 sierpnia 2022 roku na terenie Gminy Trąbki Wielkie
obowiązuje następująca taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja.pdf

Wysokość cen i opłat abonamentowych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe, placówki oświatowe gminy, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe

-cena 1 m3

-opłata abonamentowa zł/mies./odbiorca

3,83 zł

3,20 zł

4,14 zł

3,46 zł

m3

mies.

2

Pozostali odbiorcy, w tym: usługi, handel, gastronomia, przemysł itp.

-cena 1 m3

-opłata abonamentowa zł/mies./odbiorca

3,83 zł

3,20 zł

4,14 zł

3,46 zł

m3

mies.

3

Inni Odbiorcy-odbiorcy zasilani z sieci wodociągowej ułożonej w działce nr 214 obręb Mierzeszyn i w działkach nr 82/2 i 83/2 w miejscowości Zaskoczyn obręb Warcz

-cena 1 m3

-opłata abonamentowa zł/mies./odbiorca

4,65 zł

3,20 zł

5,02 zł

3,46 zł

m3

mies.

Wysokość cen i opłat abonamentowych dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe, placówki oświatowe gminy, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe

-cena 1 m3

-opłata abonamentowa zł/mies./odbiorca

8,52 zł

4,00 zł

9,20 zł

4,32 zł

m3

mies.

2

Pozostali odbiorcy, w tym: usługi, handel, gastronomia, przemysł itp.

-cena 1 m3

-opłata abonamentowa zł/mies./odbiorca

9,52 zł

4,00 zł

10,28 zł

4,32 zł

m3

mies.

 


Platforma zakupowa


 

Dane kontaktowe

Accessibility