Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Trąbki Wielkie

Urząd Gminy Trąbki Wielkie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Trąbki Wielkie.

Data publikacji strony internetowej: 11.03.2024
Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.03.2024

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

1)      pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
2)      zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
3)      zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 11.03.2024
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 11.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

1)      podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
2)      możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
3)      mapa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Informatyk, adres poczty elektronicznej: andrzej.markowski@trabkiw.ug.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 512 005 159.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. Pasteura posiada parking. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego referatu – stanowiska pracy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku są bezkolizyjne znajdują się na dwóch poziomach. Dolny posiada progi. Dla chcących załatwić sprawę w części niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach części budynku, pracownik Urzędu prowadzi obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej.

Dostosowanie schodów

Przy schodach wejściowych dostępny jest wjazd dla wózków.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Pochylnia dostępna jest przed głównym wejściem do budynku.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Informacje głosowe są realizowane przez wyznaczonego pracownika.

Dostępność pętli indukcyjnych

Urząd posiada dwie pętle indukcyjne.

Dostosowanie parkingów

Parking na ulicy Pasteura posiada wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników.

Accessibility