Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wójt Gminy

Imię i nazwisko:
Błażej Konkol
Urodzony:
1968
Poziom wykształcenia:
wyższe
Kierunek Wykształcenia:
ekonomiczny
E-mail:
sekretariat@trabkiwielkie.pl
Telefon:
+48 512 005 159

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Wójt kieruje pracą Urzędu i wykonuje swoje zadania poprzez:

 • organizowanie pracy i kierowanie pracą Urzędu,
 • podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • nadzór nad przygotowywaniem i przedkładaniem projektów uchwał i wniosków Radzie,
 • informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych, ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania, a także nadzór nad jego realizacją,
 • reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz, w tym między innymi w zgromadzeniach związkowych i porozumieniach komunalnych,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przedkładanie, odpowiednio – wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, uchwał podejmowanych przez Radę,
 • udzielanie odpowiedzi na interpretacje radnych,
 • bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk organizacyjnych,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
 • wykonywanie uprawnień o których mowa w pkt 10 w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem ich zatrudniania i zwalniania,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,
 • decydowanie w sprawach polityki kadrowej, w tym zatrudniania i mianowania Kierowników Wydziałów,
 • ustalanie regulaminów dotyczących działalności Urzędu takich jak regulamin pracy Urzędu, regulamin funduszu świadczeń socjalnych, regulamin funduszu nagród, instrukcja obiegu dokumentów i dowodów księgowych itp.
 • dokonywanie ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio podległych pracowników,
 • rozdzielanie nagród i wyróżnień,
 • nakładanie kar porządkowych i udzielanie nagan, z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych, rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych nakładanych na pracowników samorządowych przez bezpośrednich przełożonych,
 • zatwierdzenie struktury organizacyjnej Wydziałów w tym liczby etatów,
 • wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego Urzędu,
 • ustalanie, w trybie zarządzenia wewnętrznego, wykazu rodzajów wiadomości, stanowiących tajemnicę służbową i szczegółowych zasad postępowania z nimi,
 • sprawowanie funkcji terenowych organu obrony cywilnej,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta w przepisach szczegółowych.
Accessibility