Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie dot. budynku produkcyjnego ul. Mściwoja, w miejscowości Kłodawa, na terenie działki nr 79/5

OŚ.6220.9.5.2020

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego do powierzchniowej obróbki z zastosowaniem wannowych procesów chemicznych oraz powlekania farbami proszkowymi i rozpuszczalnikowymi metali lub tworzyw sztucznych przy ul. Mściwoja, w miejscowości Kłodawa, na terenie działki nr 79/5 obręb Kłodawa, gmina Trąbki wielkie, pow. gdański. prowadzone na wniosek Indusco sp. z o.o., ul. Spacerowa 9/2, 83-010 Straszyn reprezentowanej przez pełnomocnika Mateusza Trzebiatowskiego.

 Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Wójt Gminy Trąbki Wielkie przystąpi do rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji, umożliwić zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją oraz umożliwić wypowiedzenie się co do zgromadzonych materiałów.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron  przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12  w godzinach pracy urzędu oraz wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie.

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik: Mateusz Trzebiatowski
  2. Strony postępowania: poprzez obwieszczenie
  3. a/a

 

Accessibility