Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie. Budowa linii kablowej Gołębiewko

Trąbki Wielkie, 19.10.2020 r.
WZP.PP.6733.21.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 19 października 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.).

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr 87/3, 86/1, 130/2, 71/16, 129/1, 105/1, 72/1, 71/11, 113/2, 108 położonych w obrębie geodezyjnym Gołębiewko, gmina Trąbki Wielkie.

na wniosek: Energa OPERATOR SA
pełnomocnik: Stanisław Skulimowski

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz z załączonym do niego materiałami w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 5, tel.: 512-006-376 w godz. 9.00-15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sporządziła: Natalia Marocka

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie – w/m;
2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;
3. Sołtys miejscowości Gołębiewko;
5. a/a

Accessibility