Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Sobowidzu

Trąbki Wielkie, 19.10.2020 r.

WZP.PP.6733.20.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 19 października 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.).

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 197, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 213/6, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 221, 222/1, 222/2, 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230/1, 231/1, 231/2, 232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 237/1, 237/2 położonych w obrębie geodezyjnym Sobowidz, gmina Trąbki Wielkie oraz na działkach nr 128/1, 128/3, 128/4, 164/1, 181/1, 181/3, 181/4, 182 położonych w obrębie geodezyjnym Gołębiewko.

na wniosek: Energa OPERATOR SA

pełnomocnik: Krzysztof Kędzierski – ENERGA Invest Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz z załączonym do niego materiałami w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 5, tel.: 512-006-376 w godz. 9.00-15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sporządziła: Natalia Marocka

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie – w/m;
2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;
3. Sołtys miejscowości Gołębiewko;
4. Sołtys miejscowości Sobowidz
5. a/a

Accessibility