Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zawiadomienie. Decyzja w sprawie przebudowy drogi Ełganowo-Postołowo

OŚ.6220.6.5.2020

ZAWIADOMIENIE

            Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi Ełganowo-Postołowo na wniosek Gminy Trąbki Wielkie.

            Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Wójt Gminy Trąbki Wielkie przystąpi do rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji, umożliwić zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją oraz umożliwić wypowiedzenie się co do zgromadzonych materiałów.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron  przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12  w godzinach pracy urzędu oraz wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie.

 

 

Otrzymują:

  1. inwestor: Gmina Trąbki Wielkie
  2. Strony postępowania: poprzez obwieszczenie
  3. a/a

 

Accessibility