Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kłodawa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kłodawa.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730), realizując uchwałę Nr XXXIX/295/2017 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 18.07.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kłodawa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Kłodawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.06.2019 r.  do 24.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12,  pokój nr 4, w godz. 9.00 – 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.06.2019 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie w o godz. 9.00.   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005  r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo opatrzone podpisem zaufanym na adres Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2019 r.

Accessibility