Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie, budowa linii kablowej napowietrznej, Mierzeszyn

WZP.PP.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Energa Operator SA, pełnomocnik Tomasz Kamiński wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.4.2019 z dnia 01.08.2019 r. polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV wraz z posadowieniem słupa linii napowietrznej na działkach nr 194/2 i 194/5 położonych w miejscowości Mierzeszyn, obręb Mierzeszyn, gmina Trąbki Wielkie.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie,
ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel. 58 683 70 26 w godz. 9.00-15.00.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Trąbki Wielkie w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej urzędu Gminy Trąbki Wielkie zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
(-) Błażej Konkol

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie – w/m;

2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;

3. Sołtys miejscowości Mierzeszyn;

4. a/a

Accessibility