Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zawiadomienie. Przebudowa drogi leśnej na terenie leśnictwa Wojanowo

OŚ.6220.3.9.2019

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z p.zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia,

że dnia 19 grudnia 2019 roku została wydana decyzja znak OŚ.6220.3.8.dec.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi leśnej na terenie leśnictwa Wojanowo – oddz. 108,109,110,111, Lokalizacja: Trąbki Wielkie obr. Mierzeszyn: 109/5, 110/1, 112/2, 501, 508 , gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański.

 Powyższa decyzja wraz z dokumentacją sprawy oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.

             Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej https://trabkiw.ug.gov.pl oraz na tablicy w miejscu realizacji inwestycji.  

Accessibility