Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Studnia Błotnia

Trąbki Wielkie, dnia 13.01.2020 r.

OŚ.6220.1.3.2020

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018., poz. 2096 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1,  art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z p.zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminę Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych studni nr 2 na terenie ujęcia wiejskiego w Błotni, na działce nr ewidencyjny 33/3 obręb Błotnia, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora  oraz załącznikami do wniosku, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

            Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl/, oraz tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Z-ca Wójta
Jan Wiczling

 

Otrzymują:

  1. inwestor: Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie,
  2. Strony postępowania: poprzez obwieszczenie
  3. a/a

Accessibility