Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia – Osiedle Kłodawa

OŚ.6220.11.20.2019

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 75 ust. 4, 74 ust. 3, art. 63 ust 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2020, poz. 283 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
zawiadamia strony postępowania

 

  1. dnia 1 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.11.18.2019, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w ramach wszczętego postępowania na wniosek Domy Gdańsk Sp. z o.o., al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot reprezentowane przez pełnomocnika Wandę Łagunę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego na działce nr 71 obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie.
  2. dnia 1 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.11.19.2019, zawieszające wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego na działce nr 71 obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływania na środowisko

            Z treścią ww. postanowień oraz z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 14.07.2020.

             Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ oraz w miejscu inwestycji – Sołectwo Kłodawa.

 

 Z-ca Wójta

 Jan Wiczling

Accessibility