Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, budowa osiedla mieszkaniowego w Kłodawie

OŚ.6220.11.17.2020

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego na działce nr 71 obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie prowadzone na wniosek Domy Gdańsk Sp. z o.o., al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot reprezentowane przez pełnomocnika Wandę Łagunę.

            Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Wójt Gminy Trąbki Wielkie przystąpi do rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji.

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji, umożliwić zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją oraz umożliwić wypowiedzenie się co do zgromadzonych materiałów.

            Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron  przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12  w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu oraz wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie oraz na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

 

Z-ca Wójta
Jan Wiczling

 

 

 

 

 

 

Accessibility