Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zawiadomienie o wydaniu decyzji – Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach Wielkich

OŚ.6220.3.8.2020

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 84 ust 1, 75 ust. 4, 74 ust. 3, art. 73 ust 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2020, poz. 283 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia,

że dnia 3 czerwca 2020 roku została wydana decyzja znak OŚ.6220.3.7.DEC.2020 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia p.n. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 77/7, 79, 80, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/8, 81/9,  81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 81/14, 81/15, 81/16, 81/17, 81/18, 81/19 ,81/20, 81/21, 81/22, 81/24, 81/25, 81/26, 81/27, 81/28, 81/29, 81/30, 81/31, 81/32, 81/33, 81/34, 81/35, 81/36, 81/37, 81/38, 81/39, 81/40, 81/41, 81/42, 81/43, 81/44, 81/45, 81/46, 81/47, 81/48, 81/49, 81/50, 81/51, 81/52, 81/53, 81/54, 81/61, 81/62, 81/65, 81/66, 81/67, 81/68, 81/69, 81/70, 81/71, 81/72, 81/73, 81/74, 81/75, 81/76, 81/77, 81/78, 81/79, 81/80, 81/81, 81/82, 81/83, 81/84, 81/85, 81/86, 81/87, 81/88, 81/89, 81/90, 81/91,  81/92, 81/93, 81/94, 81/95, 81/96, 81/97, 87/98, 81/99,  81/100, 81/101, 81/102, 81/103, 81/104, 87/6, 87/14, 88, 89, 90, 92/4, 92/53 obręb Trąbki Wielkie. Powyższa decyzja wraz z dokumentacją sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl oraz na tablicy w miejscu realizacji inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

 

Z-ca Wójta
Jan Wiczling

 

 

Accessibility