Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – żwirownia KLESZCZEWO I

OŚ.6220.4.0.2020

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018., poz. 2096 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1,  art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z p.zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie, zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Sebastiana Olszewskiego reprezentującego Firmę Handlową MAROL, ul. Dolinowa 6, 83-047 Przywidz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KLESZCZEWO I na dz. nr 262 obr. Kleszczewo, gm. Trąbki Wielkie., a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora  oraz załącznikami do wniosku, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

 

 Z-ca Wójta
Jan Wiczling

Accessibility