Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – kanalizacja Trąbki Wielkie

OŚ.6220.3.0.2020

Zawiadomienie – obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018., poz. 2096 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1,  art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z p.zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Domy Gdańsk III Sp. z o.o., al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot reprezentowane przez pełnomocnika Danutę Kłopotowską-Granitowską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 77/7,79,80,81/2,81/3,81/4,81/5,81/681/8,81/9, 81/10,81/11,81/12,81/13,81/14, 81/15,81/16,81/17,81/18,81/19,81/20,81/21,81/22,81/24,81/25, 81/26, 81/27,81/28,81/29,81/30, 81/31,81/32, 81/33,81/34, 81/35,81/36, 81/37, 81/38,81/39,81/40, 81/41,81/42,81/43, 81/44,81/45,81/46,81/47,81/48, 81/49,81/50,81/51,81/52,81/53,81/54,81/61, 81/62,81/65,81/66,81/67,81/68,81/69,81/70,81/71, 81/72, 81/73, 81/74,81/75,81/76,81/77,81/78,81/79,81/80,81/82,81/83,81/84,81/85,81/86,81/87,81/88,81/89, 81/90,81/91 ,81/92,81/93,81/94,81/95,81/96,81/97,87/98,81/99, 81/100,81/101,81/102, 81/103, 81/104, 87/6, 87/14, 88, 89, 90, 92/4, 92/53 obręb Trąbki Wielkie, a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora  oraz załącznikami do wniosku, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

            Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Z-ca Wójta
Jan Wiczling

 

Otrzymują:

  1. pełnomocnik: Danuta Kłopotowska-Granitowska,
  2. inwestor: Domy Gdańsk III Sp. z o.o., al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot
  3. Strony postępowania: poprzez obwieszczenie
  4. a/a

Accessibility