Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

na usługę pośrednictwa pracy zrealizowaną przez Wykonawcę dla uczestników projektu w ramach projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.01. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.

 

Accessibility