Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na zakupmpaliwa do autobusów i samochodów poż.

GMINA TRĄBKI WIELKIE
Ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na:

ZAKUP PALIWA DO AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH NA ROK 2006

GMINA TRĄBKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z siedzibą w Urzędzie Gminy, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19, e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 19 stycznia 2004 roku ( Dz.U. Nr 19 poz. 177 z póż. zm.)

Ogłasza postępowanie w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej 60.000  EURO na :

ZAKUP PALIWA DO AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH NA ROK 2006

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12, pokój Nr 2
Anna Andreskowska tel.(0 58) 683 70 02 ; fax (0 58) 682 83 19
codziennie od godz.8.oo do godz.15.oo

Termin wykonania zamówienia:
od  02 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1/ posiadają uprawnienia zgodne z przedmiotem zamówienia
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienia
5/ wykażą się wykonaniem prac z zakresu zamówienia; przykładowe zamówienia porównywalne co do przedmiotu zamówienia
6/ podejmą się zrealizowania oferowanego zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Wadium:
Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nie przekraczającą równowartość kwoty 60.000 EURO w niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert:
1. Cena – 100%

Termin składania ofert:
13 grudnia  2005 roku godz.10.oo

Miejsce składania ofert:
W  siedzibie Zamawiającego pokój Nr 19 – sekretariat

Miejsce i czas otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 13 w dniu 13 grudnia  2005 roku
o godz. 10.30  

Termin związania ofertą:
30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert

Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień dodatkowych – zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Adres pod którym można uzyskać dalsze informacje:
Zapytania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12, pokój Nr 2
Anna Andreskowska tel. (0 58) 683-70-02 ; fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

Accessibility