Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na sprzedaż nieruchomści

ZPGG.72241.24.2011

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Nr działki

Pow. ogółem w m2

Położenie

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania

Cena netto w zł.

81/41, 81/68, 81/69, 81/94, 81/37, 81/43, 81/44, 81/71, 81/65, 81/42, 81/89, 81/90, 81/91, 81/92, 81/93, 81/67, 81/70, 81/40, 81/53, 81/95, 81/96, 81/23, 81/88, 81/86, 81/84,81/85, 81/39, 81/38, 81/102, 81/66, 81/87, 81/101, 81/97, 81,98, 81/99, 81/100, 81/103, 81/104

58856

Trąbki Wielkie

3.1.5.MN- zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolno.

Działka nr 81/23 oznaczona symbolem 3.3KS/U- teren publiczny, parking, plac wraz zielenią urządzoną usług oświaty, sportu, administracji lub gastronomi i handlu.

2.973.800

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń, księgi wieczyste KW 80623 prowadzi Sąd Rejonowy w Gdańsku. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości oznaczone są: 3.1.5.MN- zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolno stojąca, o charakterze rezydencjalnym, dopuszcza się funkcję usługową na parterze budynku lub w budynku gospodarczym. Działka nr 81/23 oz. symbolem 3.3KS/U- teren publiczny, parking, plac wraz zielenią urządzoną dopuszcza się lokalizację usług oświaty, sportu, administracji lub gastronomi i handlu.

Nabywca w ramach wylicytowanej ceny zobowiązany jest do wybudowania na własny koszt części drogi gminnej i dróg osiedlowych wraz z poboczami i rowami odwadniającymi.

I. Drogi gminne:

a) długość 248 m, szerokość jezdni 6m, z nawierzchnią ścieralną o grubości 5 cm z betonu asfaltowego na wymaganej podbudowie z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 i 3 m z kostki betonowej na wymaganej podbudowie wraz z krawężnikami i obrzeżami.
b) długość 135m, szerokość jezdni 6m, z nawierzchnią ścieralną o grubości 5 cm z betonu asfaltowego na wymaganej podbudowie

II. Drogi osiedlowe:

a) długość 1237m, szerokość jezdni 5m, z nawierzchnią ścieralną o grubości 4 cm z betonu asfaltowego na wymaganej podbudowie
b) długość 77m, szerokość jezdni 4,5 m, z nawierzchnią ścieralną o grubości 4 cm z betonu asfaltowego na wymaganej podbudowie.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2011r, o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 25.10.2011r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.3 lub tel. 512 005 152, 058 683 70 22 w godz. 800 do 1400 .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility