Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Mierzeszynie

WZP.GN.6840.42.2018 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Mierzeszynie stanowiącej własność Gminy Trąbki Wielkie

 Działka nr 98/5 o pow. 0.0564 ha, w obrębie 12, położona przy ul. Spacerowej w Mierzeszynie.

Niezabudowana, teren płaski w kształcie trapezu, przez działkę przebiega sieć wodociągowa i napowietrzna linia energetyczna, na działce znajduje się szambo przeznaczone do likwidacji .

Działka nr 98/4 o pow. 0,0079 ha w obrębie 12, położona przy ul. Spacerowej w Mierzeszynie.

Nieruchomość stanowi drogę wewnętrzną, przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna i sieć wodociągowa z hydrantem.

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń. Księgę wieczystą GD1G/00012683/1 prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku.

W SUiKZP działki znajdują się w strefie A – teren istniejącej zabudowy.

Dojazd z drogi powiatowej Nr P2208G.

Na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna na czas nieoznaczony służebność przesyłu rzecz Gminy Trąbki Wielkie i następców prawnych.

 

Cena wywoławcza 21.000,00 zl netto.

Minimalna wysokość postąpienia 210,00 zł

 

Na działce nie były prowadzone badania geologiczne.

Zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2019 r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem (z zaznaczeniem jakiej nieruchomości dotyczy wpłata) najpóźniej do dnia 14 stycznia 2019 r. na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015. Przez datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UG. Wpłacone wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z położeniem i uzbrojeniem działki oraz z regulaminem i warunkami przetargu i ich akceptacją. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlega przedłożeniu w dniu otwarcia przetargu do godz. 950. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 30 dniu od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok. 5 lub tel. 058 683 70 22, 512 005 152 w godz. 800 do 1500

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

(-) Błażej Konkol

Accessibility