Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie

ZP/IB/PN/03/2009

Gmina Trąbki Wielkie
reprezentowana przez Wójta Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12 tel.(58)682-83-23,
fax(58)682-83-19 e-mail ugtrabkiw@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, zwaną dalej Ustawą:

 

Wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie z salą gimnastyczną- ETAP II
 
 

 
 —————————————————–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trąbki Wielkie, 31.07.09r.

ZP/IB/PN/03/2009 odp.14

Dot. Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie z salą gimnastyczną- ETAP II

W dniu 29.07.09r. wpłynęło po terminie zgodnie z SIWZ zapytanie do w/w zadania.

Pyt. 1 Ile nadproży prefabrykowanych L 19 należy przyjąć do wyceny- podane ilości w zestawieniu prefabrykatów są różne od ilości podanych w odpowiedzi na pytanie nr 30. Prosimy o jednoznaczne określenie jakie ilości nadproży L-19 przyjąć do wyceny ( poz 125-130)

odp. W odp. Nr 11 określono ilość nadproży L-19. W poz. L19-200 nastąpiła pomyłka pisarska: określono 226 nadproży co sprostowano w odpowiedzi nr 14 i podano 26 nadproży. W celu ujednolicenia odpowiedzi należy przyjąć ilości nadproży podane poniżej. L 120-112 szt., L180-8 szt, L 200- 26 szt.,L 240- 15 szt.

Pyt. 2 Wg odp. Z dnia 27.07.09r. Pyt. 1 przedmiar należ traktować pomocniczo. Wg odp. Z tego samego dnia na pyt. Nr 22 nie należy zmieniać układu przedmiaru. W związku z powyższymi odpowiedziami prosimy o jednoznaczne określenie, czy w przedmiarze można zmienić podstawy wyceny oraz ilości, czy też zmiana spowoduje odrzucenie oferty.

Odp. Przedmiar należy traktować pomocniczo, wynagrodzenie jest ryczałtowe. Wobec powyższego jeżeli czynność nie była ujęta w przedmiarze lub nie ujęto w innym obmiarze, wszystkie czynności należy przyjąć do wyceny zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Zmiana nie spowoduje odrzucenia oferty.

W celu wyjaśnienia pyt. 23 z dnia 21.07.09r.:Według rzutu poddasza pomieszczenia poddasza są niewentylowane. Prosimy o potwierdzenie braku wentylacji grawitacyjnej na poddaszu” i odp. 13-1 z dnia 28.07.09r.”Wentylacja grawitacyjna zgodnie z projektem, rys. 3 w projekcie wentylacji mechanicznej, opis wentylacji grawitacyjnej pkt. 6.1.6 dok. Architektura.” , wyjaśniamy iż w pomieszczeniach w których przewidziano wentylację mechaniczną nie ma wentylacji grawitacyjnej.

 

Accessibility