Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na równiarkę drogową

Znak Sprawy: ZGKiM/1/PN/2009

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w imieniu którego działa Kierownik Zakładu ul. Gdańska 12 83-034 Trąbki Wielkie tel. 058 322-03-46, fax 058 682-83-19 e-mail: zgkimtrabkiwielkie@interia.pl w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19 z 2004r. Poz. 177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę fabrycznie nowego sprzętu: równiarka drogowa

Uwaga, dodano uzupełnienie specyfikacji!

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, pokój nr 7,  tel. 058 322-03-46 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie: www.trabkiw.ug.gov.pl
1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu: równiarka drogowa – szt.1.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
3. Termin wykonania zamówienia 14 dni licząc od daty podpisania umowy.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
a/ posiadają uprawnienia zgodne z przedmiotem zamówienia,
b/znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej właściwe dokonanie dostawy,
c/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
d/podejmą się realizacji dostawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
5. Kryterium oceny ofert:
– cena 90%
– okres udzielonej gwarancji 10%.
6. Termin składania ofert:  30-01-2009 r.,   godz. 9 30.
7. Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 7, w godz. od
800 – 1500.
8. Wadium w wysokości: 10 000,00 PLN.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Adres, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12
 Franciszek Marchewicz, tel. 058 322-03-46, fax. 058 682-83-19    

specyfikacja przetargowa tu do pobrania

uzupełnienie specyfikacji tu do pobrania

Accessibility