Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na dostawę sprzętu dla GOZ

Gminny Ośrodek Zdrowia w Trąbkach Wielkich
ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę fabrycznie nowego sprzętu do rehabilitacji
 
 

 
 

 

Trąbki Wielkie, dnia 17.12.2007r.
Nr sprawy: 1/2007/PN/Dostawa

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, 2004r. poz. 177 ze zm.) Gminny Ośrodek Zdrowia w Trąbkach Wielkich 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Pasteura 1, przedłuża termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „dostawę fabrycznie nowego sprzętu do rehabilitacji” do dnia 15.01.2008 roku do godz. 08:45. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2008 r. o godz. 09:00
 

    W związku z toczącym się postępowaniem w przetargu nieograniczonym na „dostawę fabrycznie nowego sprzętu do rehabilitacji” Zamawiający- Gminny Ośrodek Zdrowia w Trąbkach Wielkich, ul. Pasteura 1, zawiadamia uczestników w/w przetargu o proteście, który wpłynął na podstawie art. 180 ust. 3, pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, 2004r. poz. 177 ze zm.). Termin wnoszenia protestu upływa z dniem 19.12.2007r.
W załączeniu treść protestu.


 

                        Trąbki Wielkie, dnia 20 grudnia 2007 roku
Nr sprawy: 1/2007/PN/Dostawa

                        Zamawiający:
                       
Gminny Ośrodek Zdrowia
                        ul. Pasteura 1
                        83-034 Trąbki Wielkie

                        Protestujący:

                        MEDEN-INMED Sp. z o.o.
                        ul. Stoczniowców 11/13
                        75-256 Koszalin

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) po rozpatrzeniu protestu z dnia 14 grudnia 2007 roku złożonego przez firmę MEDEN-INMED Sp. z o.o. , na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do rehabilitacji” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego na portalu UZP pod Nr 248811-2007 z dnia 12.12.2007r , Zamawiający postanawia: Protest odrzucić

Uzasadnienie:
Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający zamieścił na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie w dniu 12 grudnia 2007 roku. Tego samego dnia została opublikowana Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.
Protest dotyczący SIWZ, w zakresie zapisu oprotestowanego zamówienia został przekazany do Zamawiającego w dniu 14 grudnia 2007 roku. Zamawiający na „protest na zapisy specyfikacji dotyczące zadań 15-19 polegające na określeniu parametrów technicznych  w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich oferentów poprzez wskazanie konkretnych urządzeń, które w cenie konkurencyjnej może dostarczyć tylko jeden wykonawca”, odpowiada:
Zdaniem Zamawiającego przedmiot zamówienia opisany został zgodnie z zasadami opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a warunki udziału w postępowaniu nie utrudniają uczciwej konkurencji. Zamawiający ma prawo takiego sformułowania wymogów SIWZ, by oferowany produkt w jak najwyższym stopniu spełniał jego oczekiwania. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Zespołu Arbitrów: „ustawa Prawo Zamówień Publicznych i pozwala Zamawiającemu opisać produkt w taki sposób, aby w drodze przetargu mógł on uzyskać produkt najbardziej odpowiadający jego zapotrzebowaniu. Służy temu zawarta w ustawie konstrukcja specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” (sygn. akt UZP/ZO/0- 521/05).
Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami art. 29 ust.1 i 2 przedmiotowej ustawy.

Przedstawiając powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie. Protestującemu przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” , Rozdział 3 Odwołanie – Prawo zamówień publicznych

                                                                     Trąbki Wielkie  28.01.2008r.

 Nr sprawy 1/2007/PN/Dostawa

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

             Na podstawie art. 92  ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) Zamawiający – Gminny Ośrodek Zdrowia w Trąbkach Wielkich ul. Pasteura 1 zawiadamia wykonawców, że w wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert  na dostawę fabrycznie nowego sprzętu do rehabilitacji wybrano najkorzystniejsze oferty:

Na część I zamówienia
Firma Biuro Handlowe „KINESIS” Andrzej Boruta
20-123 Lublin ul. Lubartowska 75 a
  z ceną  72 479.21 zł.  brutto

Na część II zamówienia
Firma BTL Polska sp. z o.o.
Ul. Pytlasińskiego 13
00-777 Warszawa
z ceną  60 562.00 zł. brutto

Wyżej wymienione oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze  w oparciu o kryteria wyboru podane w SIWZ .

Accessibility