Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na dostawę gazu propan-butan

Trąbki Wielkie, dnia 27.12.2005 roku

Gmina Trąbki Wielkie reprezentowana przez Wójta Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12
tel.(58) 682-83-23, fax(58) 682-83-19, e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 19, z 2004 r. poz. 177) ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60 000 € (euro)

Opisy przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN-BUTAN DLA POTRZEB GIMNAZJUM W TRĄBKACH WIELKICH
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej w danym zamówieniu. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień oraz dodatkowe informacje można uzyskać:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, pokój Nr 9. Podinspektor ds. Oświaty i Informatyki Andrzej Markowski tel. 58 683-70-13, fax 58 682-83-19 codziennie w godz. 8.00 – 15.00
Opłata za specyfikacje – brak
Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.12.2006 roku – w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia zapotrzebowania.
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1.posiadają uprawnienia zgodne z przedmiotem zamówienia ;
2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5.wykażą się wykonaniem prac z zakresu zamówienia: przykładowe zamówienia porównywalne co do wielkości z przedmiotem zamówienia;
6.podejmą się zrealizowania oferowanego zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
Wadium:
Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty 60.000 euro, w niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.
Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
Termin składania ofert:  11 styczeń 2006 roku, godzina 9.00
Miejsce składania ofert : W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13
Miejsce i czas otwarcia ofert :W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13, 11 styczeń 2005 roku, godz. 9.15
Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert
Zamówienie uzupełniające: Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień dodatkowym – zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Accessibility