Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na budowę wodociagu

Znak Sprawy: ZGKiM/1/PN/2011

Ogłoszenie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w imieniu którego działa Kierownik Zakładu

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
„Rozbudowa wodociągu BŁOTNIA – MIERZESZYN, gm. Trąbki Wielkie
ETAP V-1(przedmiar 3a): Sieć wodociągowa z przyłączami Błotnia-Mierzeszyn, gm. Trąbki Wielkie (W7-W8)”

 

dokumenty przetargowe tu do pobrania

 

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, pokój nr 7, tel.: 058/322-03-46 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie: www.trabkiw.ug.gov.pl
Zamówienie obejmuje:
–    sieć wodociągowa z rur PVC Ø 110 mm o łącznej długości 506 mb,
z powierzonych przez Zamawiającego materiałów podstawowych.  
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
Termin wykonania zamówienia/zakończenia robót: 14.07.2011 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1    posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.2    posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.3    znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
1.4    nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Kryterium oceny ofert: cena 100%
Termin składania ofert: 22.06.2011 r., godz. 9 45
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 7 w godz. od 8°°-1500
Wadium w wysokości: 3 000,00 PLN
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni

Adres, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12
Franciszek Marchewicz,
tel. 058 322-03-46, fax. 058 682-83-19    

Kierownik Zakładu
Rafał Jaros

Accessibility