Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg. Budowa sieci wodociągowej

Trąbki Wielkie, dnia 08.10.2008 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w imieniu którego działa Kierownik Zakładu ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie tel./fax 058 322-03-46, fax 058 682-83-19 e-mail: zgkimtrabkiwielkie@interia.pl w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19 z 2004r. Póz. 177 z póz. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
„Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sobowidz – Klępiny ETAP I”

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Gdańska 12,
83-034 Trąbki Wielkie, pokój nr 7, tel.: 058/322-03-46 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie:

 

Zamówienie obejmuje:
– sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 mm o łącznej długości 969 mb,
– przyłącza domowe z rur PE Ø 40 mm w ilości 1 szt. o łącznej długości 23 mb.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
Termin wykonania zamówienia/zakończenia robót: 30.12.2008 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1    posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.2    posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.3znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
1.4nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Termin składania ofert: 30.10.2008 r., godz. 9 45
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 7 w godz. od 8°°-1500
Wadium w wysokości: 10 000,00 zł
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni
adres, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12
Rafał Jaros,
tel. 058 322-03-46, fax. 058 682-83-19    
    
  Kierownik Zakładu

       Rafał Jaros

Accessibility