Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zamówienia publiczne

Przetarg na wykonanie przebudowy linii energetycznej

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg.

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV i nn-0,4kV kablowej wraz ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej 15/04kV w Trąbkach Wielkich.

(więcej…)

Odpowiedź na protest

Odpowiedź na protest firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„DOMED”
ul. Tęczowa 32
53-602 WROCŁAW
 
w sprawie przetargów na:
1.„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy  oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz”
2.„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Domachowo”

(więcej…)

Unieważnienie przetargów

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu przetargów
Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29.stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 r.Nr19, poz.177) Zamawiający Gmina Trąbki Wielkie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 60.000 Euro na „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Domachowo” oraz  „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz”

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej kanalizacji …

GMINA TRABKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z  siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)

Ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60.000  EURO na:
                                     
wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz.

(więcej…)

Przetarg na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji

GMINA TRABKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z  siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)

Ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60.000  EURO na:
                                     

REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU I REKREACJI
NA TERENIE GMINY TRĄBKI WIELKIE W 2007 ROKU

Uwaga! zmiana terminu składania ofert ! 

 

(więcej…)

Przetarg na zakup paliwa do autobusów i samochodów pożarniczych

GMINA TRABKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z  siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)

Ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60.000  EURO na:
                                     
zakup  paliwa  do  autobusów  i  samochodów pożarniczych    

(więcej…)

Przetarg na dostawę miału, węgla, gazu propan-butan

Trąbki Wielkie, dnia 05.09.2005 roku

Gmina Trąbki Wielkie reprezentowana przez Wójta Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12

tel.(58) 682-83-23, fax(58) 682-83-19, e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 19, z 2004 r. poz. 177) ogłasza postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 € (euro
)

Opisy przedmiotu zamówienia:

  • DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN-BUTAN DLA POTRZEB GIMNAZJUM W TRĄBKACH WIELKICH
  • DOSTAWA WĘGLA DO PLACÓWEK GMINY TRĄBKI WIELKIE

  • DOSTAWA MIAŁU DO PLACÓWEK GMINY TRĄBKI WIELKI

 

 

 

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać:

Urząd Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, pokój Nr 9. Podinspektor ds. Oświaty i Informatyki Andrzej Markowski tel. 58 683-70-13, fax 58 682-83-19 codziennie w godz. 8.00 – 15.00
Opłata za specyfikację – brak

Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.12.2005 roku – w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia zapotrzebowania.
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

  1. posiadają uprawnienia zgodne z przedmiotem zamówienia ;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  5. wykażą się wykonaniem prac z zakresu zamówienia: przykładowe zamówienia porównywalne co do wielkości z przedmiotem zamówienia;

  6. podejmą się zrealizowania oferowanego zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Wadium:
Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty 60.000 euro, w niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
Termin składania ofert: 21 wrzesień 2005 roku, godzina 9.00
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9
Miejsce i czas otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13, 21 sierpnia 2005 roku, godz. 9.15
Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert
Zamówienie uzupełniające: Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień dodatkowym – zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Accessibility