Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zamówienia publiczne

Unieważnienie przetargów

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu przetargów
Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29.stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 r.Nr19, poz.177) Zamawiający Gmina Trąbki Wielkie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 60.000 Euro na „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Domachowo” oraz  „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz”

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej kanalizacji …

GMINA TRABKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z  siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)

Ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60.000  EURO na:
                                     
wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz.

(więcej…)

Przetarg na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji

GMINA TRABKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z  siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)

Ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60.000  EURO na:
                                     

REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU I REKREACJI
NA TERENIE GMINY TRĄBKI WIELKIE W 2007 ROKU

Uwaga! zmiana terminu składania ofert ! 

 

(więcej…)

Przetarg na zakup paliwa do autobusów i samochodów pożarniczych

GMINA TRABKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z  siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)

Ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60.000  EURO na:
                                     
zakup  paliwa  do  autobusów  i  samochodów pożarniczych    

(więcej…)

Przetarg na dostawę miału, węgla, gazu propan-butan

Trąbki Wielkie, dnia 05.09.2005 roku

Gmina Trąbki Wielkie reprezentowana przez Wójta Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12

tel.(58) 682-83-23, fax(58) 682-83-19, e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 19, z 2004 r. poz. 177) ogłasza postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 € (euro
)

Opisy przedmiotu zamówienia:

  • DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN-BUTAN DLA POTRZEB GIMNAZJUM W TRĄBKACH WIELKICH
  • DOSTAWA WĘGLA DO PLACÓWEK GMINY TRĄBKI WIELKIE

  • DOSTAWA MIAŁU DO PLACÓWEK GMINY TRĄBKI WIELKI

 

 

 

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać:

Urząd Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, pokój Nr 9. Podinspektor ds. Oświaty i Informatyki Andrzej Markowski tel. 58 683-70-13, fax 58 682-83-19 codziennie w godz. 8.00 – 15.00
Opłata za specyfikację – brak

Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.12.2005 roku – w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia zapotrzebowania.
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

  1. posiadają uprawnienia zgodne z przedmiotem zamówienia ;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  5. wykażą się wykonaniem prac z zakresu zamówienia: przykładowe zamówienia porównywalne co do wielkości z przedmiotem zamówienia;

  6. podejmą się zrealizowania oferowanego zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Wadium:
Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty 60.000 euro, w niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
Termin składania ofert: 21 wrzesień 2005 roku, godzina 9.00
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9
Miejsce i czas otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13, 21 sierpnia 2005 roku, godz. 9.15
Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert
Zamówienie uzupełniające: Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień dodatkowym – zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Accessibility