Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych.

Uwaga, rozstrzygnięcie poniżej!

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza otwarty konkurs
dla organizacji pozarządowych
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), w oparciu o uchwałę Nr 75/XII/2007 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2008 rok.

I. Ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Trąbki Wielkie z zakresu:
1)   Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
1. Organizacja i koordynowanie zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu gminy, stałe poprawianie warunków uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży gminy Trąbki Wielkie , udział we współzawodnictwie sportowym oraz godne reprezentowanie gminy. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie sołectw.
Na zadanie przeznaczono dotację w kwocie 5 000 złotych.
2) Przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i  narkomanii,
1. Realizacja programów profilaktycznych i opiekuńczych, szczególnie o nowatorskim charakterze, w tym organizacja wypoczynku z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym;
2. Organizacja warsztatów artystyczno – terapeutycznych, sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym;
Na zadanie przeznaczono dotację w kwocie 11 000 złotych.
II. Zasady przyznawania dofinansowania:
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 12 września 2008r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w sekretariacie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do UG).
2. Do oferty,  należy dołączyć:
a) aktualny wypis z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz statut;
b) oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu bez zastrzeżeń;
c) oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy oraz przyjęciu go bez zastrzeżeń;
d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok.
3.Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić zapis: Zadanie Nr I lub II. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Trąbki Wielkie i  na rzecz jej mieszkańców.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
III. Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert ustala się najwcześniej od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 30 listopada 2008 r.
IV. Termin składania ofert
Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2008r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 19 lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.
V. Tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Przy wyborze ofert będą stosowane następujące kryteria :
1). Wymogi formalne :
a)  dostarczenie wszystkich załączników wymaganych w ofercie.
b) oferta została złożona na właściwym druku, w odpowiednim miejscu i terminie
c) oferta jest zgodna z warunkami realizacji zadania
2) Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych jest warunkiem do poddania oferty ocenie merytorycznej.
3)Kryteria oceny merytorycznej :
a) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – max 4 pkt
b) możliwość realizacji zadania przez wnioskującego w tym baza lokalowa, zasoby rzeczowe oraz kompetencje i kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu – max 4 pkt
c) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze – max 4 pkt
d) dotychczasowa współpraca z Gminą Trąbki Wielkie – staranne i terminowe wywiązanie się z umów i porozumień zawartych w latach poprzednich – max 4 pkt
e) udział środków publicznych , w tym wkład własny, przeznaczony na realizację zadania – max 4 pkt  przy udziale powyżej 10 % środków własnych – 4 pkt,  przy udziale w wysokości 10 % środków własnych – 3 pkt , przy udziale od 5 % do 10 % środków własnych – 2 pkt , przy udziale poniżej 5 % środków własnych – 1 pkt
4) Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny wynosi 20 pkt.
5) Wymagana liczba punktów uprawniających do otrzymania dotacji wynosi 15 pkt.
6) Przyjmuje się że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy może powierzyć realizację zadania publicznego więcej niż jednemu podmiotowi.
7) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania.
VI. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 13 października 2008r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
    Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Trąbki Wielkie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie  (58) 682 83 23 lub (58) 693 70 15 oraz znajdują się bezpośrednio na stronie internetowej.
 
 
Zarządzenie Nr 13/2008r.
Wójta Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 15 lutego 2008r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego typ postępowania o udzielenie dotacji

    Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 151 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
Wprowadza się następujący termin realizacji zadania publicznego drodze otwartego konkursu ofert na dzień 25 marca 2008r., w zakresie:

1.    Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.
2.    Przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

§ 2
Wprowadza się regulamin określający tryb postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 3

Traci moc Zarządzenia NR 16/2007 r. z dnia 12 marca 2007r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz dokumenty:

Załącznik nr 1

Wzór umowy

Wzór sprawozdania 

Wzór oferty

—————————————————————————

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne gminy Trąbki Wielkie z zakresu:

Zadanie Nr I
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zadanie Nr II
Przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert Wójt Gminy Trąbki Wielkie  postanowił przyznać dofinansowania jak poniżej:

Zadanie Nr I
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa i adres organizacji

Opis oferty

Okres realizacji zadania

Wysokość kwoty wnioskowanej

Przyznana wysokość środków

1.

Uczniowski Klub Sportowy „KOSYNIER” przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu

ul. T. Kościuszki 18

83-033 Sobowidz

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

2.

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni”

ul. Kościuszki 27A

83-033 Sobowidz

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

od 15 października 2008r. do 30 listopada 2008r.

4 000,00 zł

3 000,00 zł

Łączna kwota dotacji na zadanie Nr I wynosi: 3 000,00 zł

Zadanie Nr II
Przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Na zadanie nr II nie została złożona oferta.

Accessibility