Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór na stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS SPOŁECZNYCH

 

 

 

 Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub przestępstwa karne-skarbowe,
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa pracy ,
 • dobra organizacja pracy na stanowisku, odpowiedzialność, dokładność,
 • umiejętność komunikacji oraz pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • pełny zakres spraw kadrowych pracowników Urzędu i Kierowników Jednostek Organizacyjnych,
 • obsługa stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym,
 • obsługa programu akcyza na paliwo rolnicze,
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • przygotowywanie wniosków i rozliczanie finansowe spraw w zakresie zatrudniania w ramach prac interwencyjnych,
 • przygotowywanie wniosków na staż oraz prowadzenie spraw z tytułu odbywania praktyk uczniowskich i studenckich,
 • prowadzenie spraw z zakresu podatku PFRON,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub za przestępstwo karne skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12, z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko ds społecznych”„ w terminie do dnia 15 września 2011 roku. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty cv oraz list motywacyjny powinny opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz.1458).

 

Trąbki Wielkie, dnia 01.09.2011r.

Accessibility