Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór na stanowisko ds. inwestycji

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. inwestycji

 

 

 

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie budowlane,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • niekaralność za przestępstwa umyślnie,

 • niekaralność z naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

   

 1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera,

 • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,

 • znajomość stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

 • samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.

   

 1. Obowiązki na danym stanowisku:

 • planowanie remontów i inwestycji gminnych,

 • przygotowywanie dokumentów do wyboru wykonawcy robót, zlecenie ich i nadzór nad ich wykonywaniem,

 • przygotowywanie dokumentów potrzebnych do dokonania ostatecznego odbioru robót,

 • rozliczanie kalkulacji, kosztorysów i faktur przedłożonych przez wykonawców, przygotowywanie projektów uchwał w zakresie inwestycji gminnych.

   

 1. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • dokument potwierdzający wykształcenie,

 • kwestionariusz osobowy,

 • inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • świadectwa pracy potwierdzające okres zatrudnienia,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie w pok. nr 19, I piętro Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, z dopiskiem : nabór na stanowisko ds. inwestycji.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2010 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.trabkiw.ug.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy informacyjnej znajdującej się w holu głównym urzędu gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926/ oraz Ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn.zm./

 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Accessibility