Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie – 25.02.2020

Za nami XVI sesja zwyczajna Rady Gminy Trąbki Wielkie, która odbyła się 25 lutego 2020 roku. Radni Gminy Trąbki Wielkie w wyniku obrad podjęli następujące uchwały:

– Gmina Trąbki Wielkie skorzysta z prawa pierwokupu
Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Czerniewo, stanowi własność osób prywatnych. Gminie przysługiwało prawo pierwokupu a cena nieruchomości była atrakcyjna. Mając na uwadze względy ekonomiczne Gminy Trąbki Wielkie, Rada Gminy Trąbki Wielkie postanowiła skorzystać z prawa pierwokupu.

– Rada Gminy Trąbki Wielkie rozpatrzyła skargę mieszkańca
W dniu 04.09.2019r. wpłynęła skarga na pracownika urzędu i dyrektora szkoły w Trąbkach Wielkich.Wójt Gminy zgodnie z obowiązującą procedurą, kolejnego dnia po otrzymaniu skargi tj. 05.09.2019r., bez zbędnej zwłoki, przekazał przedmiotową skargę do jej rozpatrzenia właściwemu organowi – Radzie Gminy. Skarżący został poinformowany o tym pismem z dnia 05.09.2019r. W związku z tym Rada Gminy uznała skargę, na bezczynność i przewlekłe prowadzenie sprawy przez Wójta Gminy, za bezzasadną.

– Grant oświatowy w Gminie Trąbki Wielkie
W ramach Harmonogramu Działań Rozwojowych uchwalono program „Grant oświatowy w Gminie Trąbki Wielkie”. Program ma na celu podnieść efektywność pracy szkół i wpłynąć na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości dzieci. Grant będzie finansowany ze środków własnych Gminy Trąbki Wielkie i będzie przeznaczany na organizację dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

– Powiat Gdański przejmuje Szkołę Specjalną w Warczu w użytkowanie wieczyste
Starosta Powiatu Gdańskiego wystąpił do Wójta Gminy Trąbki Wielkie z wnioskiem o przekazanie nieruchomości położonej w Warczu, zabudowanej budynkiem szkoły, w celu jej rozbudowy oraz dalszego prowadzenia szkoły specjalnej. Komisje Rady Gminy Trąbki Wielkie wyraziły zgodę na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku szkoły oraz udzielenie bonifikaty w wysokości 99,7% od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, pod warunkiem wykorzystania nieruchomości wyłącznie na cele oświatowe.

– Rada Gminy Trąbki Wielkie podjęła również uchwały w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki Wielkie w zakresie działek nr 77/8, 73 oraz 74/3 w Trąbkach Wielkich
b) wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom Gminy Trąbki Wielkie
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Trąbki Wielkie

Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Gminy Trąbki Wielkie znajdą Państwo na stronie nhttps://ugtr.bip.gov.pl/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-rady-gminy.html. Publikacja uchwał w BIP następuje po ich podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Accessibility