Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wywiady środowiskowe w celu weryfikacji wskazanych danych we wniosku o dodatek węglowy.

DODATEK WĘGLOWY I DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
UWAGA!

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAW, PRACOWNICY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDĄ PRZEPROWADZAĆ WYWIADY ŚRODOWISKOWE W CELU WERYFIKACJI DANYCH WSKAZANYCH WE WNIOSKU O DODATEK.

WYWIAD PRZEPROWADZANY JEST W PRZYPADKU:

  1. ZŁOŻENIA KILKU WNIOSKÓW NA TEN SAM ADRES

  2. ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO CEEB PO 11.08.2022 r. (NA ŹRÓDŁO CIEPŁA URUCHOMIONE PRZED 1.07.2022 r.)

  3. BRAK DEKLARACJI

  4. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO DANYCH WSKAZANYCH WE WNIOSKU.

NIEWYRAŻENIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO, STANOWI PODSTAWĘ DO ODMOWY PRZYZNANIA DODATKU.

Warto zaznaczyć, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku organ zawsze może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i zażądać przedstawienia dodatkowych informacji np. deklaracji podatkowych, umowy najmu mieszkania/lokalu, umowy użyczenia mieszkania/lokalu, orzeczenia o rozwodzie/separacji.

Należy mieć również na uwadze, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie organów ścigania.

ODRĘBNOŚĆ LOKALI:

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

W tym przypadku możliwość przyznania dodatku należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Należy jednocześnie pamiętać, że nie można przyznać kilku dodatków dla wielu gospodarstw domowych mieszkających w jednym lokalu mieszkalnym. Tu warto wskazać, że dodatek ma służyć wsparciu rodzin – oddzielnych gospodarstw, które samodzielnie zaspokajają swoje potrzeby. O takiej samodzielności nie może być mowy w przypadku współistnienia w jednym lokalu wielu gospodarstw domowych.

W przypadku gdy w jednym lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo, może zostać przyznany tylko jeden dodatek.

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych należy zwrócić uwagę na warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych, ponieważ nie jest spełniona przesłanka samotnego zamieszkiwania

Warunkiem otrzymania dodatku jest faktyczne zamieszkiwanie i gospodarowanie pod adresem wskazanym we wniosku, a prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji.

ŹRÓDŁA CIEPŁA ORAZ STOSOWANE PALIWA:

Produkty takie jak ekogroszek, miał, koks są formą węgla kamiennego o różnej granulacji, wobec czego wykorzystywanie ich uprawnia do przyznania dodatku węglowego o ile paliwa te zawierają co najmniej 85% węgla kamiennego i w deklaracji CEEB wskazano jako rodzaj stosowanego paliwa „Węgiel i paliwa węglopochodne”

Źródła ciepła oraz rodzaje stosowanych paliw również podlegają weryfikacji. Jeżeli w ramach prowadzonej weryfikacji stwierdzone zostanie, że zgłoszona do CEEB zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022 r. nie odpowiada stanowi faktycznemu lub jest dokonywana wyłącznie w celu nabycia prawa do dodatku (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe lub zmiana w CEEB paliwa wykorzystywanego w wpisanym już w CEEB kotle na paliwo stałe – np. z drewna na węgiel) – świadczenie to nie może być przyznane.

W praktyce, w gospodarstwach korzystających ze źródła gazowego i np. węglowego, to z reguły kocioł gazowy pełni funkcję głównego źródła ogrzewania. Wobec tego, w przypadku wątpliwości gmina ma prawo wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów albo przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Znowelizowane przepisy dalej nie przewidują możliwości przyznania dodatku w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, która to modyfikacja stworzyła możliwość uzyskania dodatku.

DEKLARACJE CEEB

1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek zgłaszania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od momentu pierwszego uruchomienia, natomiast dla budynków, które już istnieją zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Znowelizowane przepisy umożliwiły ubieganie się o wypłatę dodatku, nawet w przypadku przekroczenia tego terminu, nie później jednak niż do 11 sierpnia 2022 r. Wobec tego, obywatele mieli zapewniony ponad miesiąc, aby uregulować sytuację i dokonać zgłoszenia źródła, lub ewentualnie skorygować błędnie złożoną deklarację.

Mając jednak na uwadze funkcję dodatku – wsparcie najbardziej wrażliwych obywateli – ustawodawca wziął również pod uwagę sytuację gospodarstw domowych, które z różnych powodów dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania po 11 sierpnia 2022 r., bądź w ogólnie nie dokonały jego zgłoszenia. W takim wypadku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego potwierdzającego wykorzystywanie źródła uprawniającego do otrzymania dodatku.

Warto jednocześnie zauważyć, że znowelizowane przepisy nie dają możliwości przyznania dodatku w przypadku gdy w ramach prowadzonej przez gminę weryfikacji stwierdzone zostanie, że zgłoszona do CEEB zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022 r. nie odpowiada stanowi faktycznemu lub jest dokonywana wyłącznie w celu nabycia prawa do dodatku (np. zmiana w CEEB kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe, zmiana w CEEB paliwa wykorzystywanego w wpisanym już w CEEB kotle na paliwo stałe – np. z drewna na węgiel).

Jeżeli jednak modyfikacja dokonana po dniu 11 sierpnia 2022 r. nie wpływała na uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku świadczenie to może być przyznane.

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Accessibility