Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Nazwa:

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opis ogólny:

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Zezwolenia dzielą się na rodzaje:

A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 2. Uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie nr LXI/404/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Trąbki Wielkie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 4311)
 3. uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XXVIII/234/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Trąbki Wielkie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 892)

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 

Wymagane dokumenty:

do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.)
 2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po rozpatrzeniu kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności z uchwałami Rady Gminy Trąbki Wielkie w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Trąbki Wielkie. Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w miarę potrzeb.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Urząd Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie

Tryb odwoławczy:

W przypadku  wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy  przysługuje prawo wniesienia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłaty:

opłata skarbowa:

17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę występującą z wnioskiem reprezentuje pełnomocnik). Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy: BS Pruszcz Gdański O/Trąbki Wielkie

12 8335 0003 0300 0912 2000 0009

opłata administracyjna:

 1. Przedsiębiorca przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za cały rok kalendarzowy wynosi:525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  2100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
  Opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie i jej wysokość naliczana jest od dnia obowiązywania zezwolenia do końca roku kalendarzowego, w którym zezwolenie zostało wydane. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu gminy:12 8335 0003 0300 0912 2000 0009.
 2. W każdym następnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów  alkoholowych jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Równocześnie jest zobowiązany do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w wysokości wynikającej z oświadczenia.  Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 12 8335 0003 0300 0912 2000 0009

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Patrycja Jereczek, tel: 512 005 147

Accessibility