Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza otwarty nabór kandydatów
na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trąbkach Wielkich.

Zarządzenie Wójta Gminy Trąbki Wielkie Nr 36/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trąbki Wielkie. Załącznik Nr 1.

 

Uwaga!!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich informuje, że w dniu 11 kwietnia br o godzinie 13.00 w miejscowości Trąbki Wielkie przy ulicy Św. Floriana (parking koło Gminnego Ośrodka Zdrowia) przewidywany jest przyjazd i spotkanie pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach promocji „Nowej Piątki” tj.:

WZP.PP.6733.22.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 5 lutego 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam że na wniosek Państwa Krystyny i Ludwika Braczko wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.22.2018 z dnia 05.02.2019 r. polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 207/6, 207/17, 207/14 położonych w miejscowości Gołębiewo Wielkie, obręb Gołębiewo, gmina Trąbki Wielkie Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel. 58 683 70 26 w godz. 9.00-15.00.