WZP.PP.6733.21.2018

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 7 stycznia 2019 r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam że na wniosek na wniosek Energa Operator SA, pełnomocnik Stanisław Skulimowski wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.21.2018 z dnia 07.10.2019 r. polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz słupów linii napowietrznej nn 0,4kV dla zasilania przepompowni ścieków PGW3 na działkach nr 56/2, 56-cz, 62, 327, 57/4, 329, 61-cz, 54/1, 324, 45, 171/2, 56/3, 81, 57/2, 57/3 położonych w miejscowości Gołębiewo Wielkie, obręb Gołębiewo, gmina Trąbki Wielkie.

 

 

 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza konkurs na stanowiska:


Dyrektora Przedszkola
im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich,
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Kownackiej w Kłodawie,
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewi
e

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.