Wójt Gminy Trąbki Wielkie działając na podstawie art. 9u ust. 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informuje, że od 1 września 2017 r. na terenie gminy Trąbki Wielkie będą przeprowadzane kontrole w zakresie prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych za okres od 5 kwietnia 2017 r. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
w Gminie Trąbki Wielkie

 

Wojewoda Pomorski
podaje do publicznej wiadomości,
wszczęcie postepowanie administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222