WZP.PP.6733.22.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 5 lutego 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam że na wniosek Państwa Krystyny i Ludwika Braczko wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.22.2018 z dnia 05.02.2019 r. polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 207/6, 207/17, 207/14 położonych w miejscowości Gołębiewo Wielkie, obręb Gołębiewo, gmina Trąbki Wielkie Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel. 58 683 70 26 w godz. 9.00-15.00.

 

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Trąbki Wielkie w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej urzędu Gminy Trąbki Wielkie zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

(-) Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Jan Wiczling

 

 

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie – w/m;

2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;

3. Sołtys miejscowości Gołębiewo Wielkie;

4. a/a