OŚ.6220.1.8.2018

OBWIESZCZENIE
O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze żwirem i piasku ze złoża "Gołębiewko IV" na dz. nr 4, 15, 18/1, 19/3, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25/1, 26, 27/2, 28/2, 29/2 i 79/1 (część) obręb Gołębiewko, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, województwo pomorskie, wszczętym na wniosek Żwirowni Nowe Gołębiewko Sp. z o.o. Sp. k. Demlin 97, 83-209 Godziszewo reprezentowaną przez Mirosława Literskiego.

 

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 79 ust 1 ww. ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości, zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze żwirem i piasku ze złoża "Gołębiewko IV" na dz. nr 4, 15, 18/1, 19/3, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25/1, 26, 27/2, 28/2, 29/2 i 79/1 (część) obręb Gołębiewko, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, województwo pomorskie oraz pozostałą dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 29 stycznia 2019r. do 1 marca 2019r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie, organem właściwymi do dokonania uzgodnień jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informację umieszcza się na okres 30 dni:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12

- na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl/

- w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia – na tablicy ogłoszeń w Gołębiewku

- przesłano do Urzędu Miejskiego w Skarszewach celem umieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowościach w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.

 

Z-ca Wójta

Jan Wiczling