Drukuj

WZP.PP.6721.1.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
TRĄBKI WIELKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Trąbki Wielkie.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), realizując uchwałę Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Trąbki Wielkie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Trąbki Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.01.2019 r. do 21.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska, pokój nr 4, w godz. od 9.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie o godz. 9.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym na adres Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.

(-) Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Jan Wiczling