WZP.PP.6721.2.2018

 

 

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Trąbki Wielkie

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz uchwały Nr LIV/367/2018 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Trąbki Wielkie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją: projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Trąbki Wielkie w dniach od 18.01.2019 r. do 15.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym na adres Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2019 r.

 

.

(-) Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Jan Wiczling