Drukuj

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
referent administracyjny w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu
w wymiarze pełnego etatu.

 

 

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b )pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wymagane wykształcenie:
– minimum średnie ekonomiczne, preferowane wyższe ekonomiczne w kierunku rachunkowości lub ekonomii i posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy w administracji lub księgowości ,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku:

·Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

·Opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych

·Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

·Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.

·Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.

·Dokonywanie zakupu sprzętu, towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania szkoły zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

·Organizowanie, dokumentowanie wszelkich przeglądów budynków wynikających z prawa budowlanego.

·Wnioskowania we wszystkich sprawach, wynikających z funkcjonowania placówki

·Reprezentowania na zewnątrz interesów szkoły w sprawach wynikających z zakresu czynności.

·Wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora szkoły, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających z zadań i potrzeb szkoły.

Wymagania pożądane:

·znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

·rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność, zdolność organizacji pracy, bezkonfliktowość, komunikatywność.

·umiejętność pracy w zespole,

·umiejętność obsługi komputera oraz dobra znajomość oprogramowania biurowego,

Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: od dnia 27 października 2017 r. na czas określony.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadkach kontynuacji pracy),
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
f) kwestionariusz osobowy,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był prawomocnie skazany  za przestępstwo umyślne,
h) osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.".

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

do dnia 25.10.2017 roku do godziny 15:30.
Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę zostaną zaproszone tylko osoby spełniające wymagane aplikacje.

Informacji dotyczących niniejszego naboru udziela referent administracyjny Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, Krystyna Ceplin (telefon kontaktowy) 512-005-143.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu