Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku następnym

Nazwa:

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku następnym

Opis ogólny:

 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

 2. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnosić opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach:do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku;

 3. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia;

 4. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca  może jeszcze  dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa  opłata to 945 zł).

 5. W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej w wysokości i w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń  w danym roku kalendarzowym.

 6. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w wymienionych terminach zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie  nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu  zezwolenia.

 7. Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,
  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:

Termin i sposób załatwienia sprawy:
od 1 do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego

Miejsce i sposób składania dokumentów:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie pok. nr 9

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Opłaty:

 • opłata skarbowa:
  17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę występującą z wnioskiem reprezentuje pełnomocnik). Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 12 8335 0003 0300 0912 2000 0009
 • opłata administracyjna:
  Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, z podziałem na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:
  1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz  piwo – jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży;
  2.  powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży;
  3. powyżej 18% zawartości alkoholu – jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 77 000 zł.-opłata wynosi 2100 zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 77 000 zł. – opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży;
 • opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wnieść w ustawowym terminie na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 12 8335 0003 0300 0912 2000 0009
 • wpłatę należy opisać  podając:  przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres  punktu sprzedaży napojów, tytuł wpłaty.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:
Patrycja Jereczek, tel: 512-005-147

Accessibility