Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Relacja z XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie

Podczas XVII Sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie radni podjęli następujące uchwały:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na rok 2020 oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032.

Rada Gminy w trzech uchwałach na nowo uregulowała kwestię odbioru odpadów komunalnych:
2)ustalili metodę naliczania i stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych (zmiana uchwały nr IV/42/2019Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 marca 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty).
3)określili regulamin odbioru odpadów komunalnych oraz regulamin PSZOK-u (zmiana uchwały nr V/32/2019 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trąbki Wielkie i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
3)ustalili nowy wzór deklaracji na odbiór odpadów komunalnych (zmiana uchwały nr XXVI/196/2016 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trąbki Wielkie).

4)Rada Gminy wyraziła zgodę na zakup nieruchomości w obrębie geodezyjnym Czerniewo
Wójt Gminy Trąbki Wielkie wykonał prawo pierwokupu udziału 3/4 części działki nr 8/190 położonej w obrębie geodezyjnym Czerniewo. Udział 1/4 części w tej nieruchomości nie podlegał prawu pierwokupu. Gmina mogła stać się właścicielem całej nieruchomości poprzez zakup od osoby fizycznej udziału 1/4 części przedmiotowej działce.

5)Rada Gminy wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem w tej sprawie a Gmina Trąbki Wielkie aktualnie nie przewiduje innego sposobu zagospodarowania tej nieruchomości. Nie było przeciwwskazań do dalszego wykorzystywania jej na przedmiotowy cel.

6) Rada Gminy Trąbki Wielkie zdecydowała o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 100 tys. zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu.

Accessibility