Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie – żwirownia Warcz

OŚ.6220.7.5.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018., poz. 2096 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1,  art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z p.zm.) – zwanej dalej ustawą ooś oraz w związku z art. 4 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1712),

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Usługi i Doradztwo Zbigniew Nowak, ul. Knyszyńska 16a/2, 80-180 Gdańsk reprezentowaną przez Zbigniewa Nowaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „WARCZ VIII” na dz. nr 137/19,137/20,137/21,354/2 (część) obręb Warcz, gm. Trąbki Wielkie, powiat gdański, a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora  oraz załącznikami do wniosku, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

Obwieszczenie-zawiadomienie zostało przekazane stronom oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie oraz na stronie internetowej https://trabkiw.ug.gov.pl/.

Z-ca Wójta
Jan Wiczling

Otrzymują:

  1. Strony postępowania
  2. a/a
Accessibility