Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie żwirownia „Warcz VIII”

OŚ.6220.7.8.2019

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 75 ust. 4, 74 ust. 3, art. 73 ust 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2081 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

zawiadamia

strony postępowania, że dnia 12 lutego 2020 r. zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.7.7.2019, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w ramach wszczętego postępowania na wniosek Usługi i Doradztwo Zbigniew Nowak, ul. Knyszyńska 16a/2, 80-180 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „WARCZ VIII” na dz. nr 137/19, 137/20, 137/21, 354/2 (część) obręb Warcz, gm. Trąbki Wielkie, powiat gdański,

Z treścią ww. postanowienia oraz z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ oraz w miejscu inwestycji – Sołectwo Warcz.

Z-ca Wójta
Jan Wiczling

Accessibility