Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie – wszczęcie postępowania”Budowa osiedla mieszkaniowego…Trąbki Wielkie”

Trąbki Wielkie, dnia 01.09.2020 r.

OŚ.6220.11.0.2020

Zawiadomienie – obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1,  art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Domy Gdańsk III Sp. z o.o., ul. al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot reprezentowanej przez pełnomocnika Wandę Łagunę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego na dz. nr. od 81/8 do 81/22, od 81/24 do 81/54, 81/61, 81/62 oraz od 81/65 do 81/104 obręb Trąbki Wielkie, gmina Trąbki Wielkie  a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora  oraz załącznikami do wniosku, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, w godzinach pracy urzędu.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

Wnioskowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 55 lit.a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839)

Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

 

 

Z-ca Wójta

Jan Wiczling

 

Otrzymują:

  1. pełnomocnik: Wanda Łaguna,
  2. inwestor: Domy Gdańsk III Sp. z o.o., ul. al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot
  3. Strony postępowania: poprzez obwieszczenie
  4. a/a

Accessibility